Antonio Mosconi

President of the Einstein Center for International Studies, Torino